Algemene voorwaarden Playside

Playside is een handelsnaam van Raqueta B.V.

Artikel 1 - Definities

Laten we beginnen met wat termen zodat we allemaal op dezelfde golflengte zitten.

 • Aanbod / Aanbieding(en): Elk voorstel dat wij doen om een deal te sluiten.
 • Annulering: Als je binnen 24 uur voor je geplande activiteit besluit deze af te zeggen of als wij hetzelfde doen.
 • Consument-klant(en): Gewoon jij en ik, mensen die niet bedrijfsmatig handelen.
 • Diensten: Alles wat we voor je kunnen doen, zoals eten en drinken, wellness, padel- en andere sportactiviteiten.
 • Dienstenovereenkomst: Gewoon een afspraak tussen ons voor een of meer van onze diensten.
 • Factuurwaarde: Het totaalbedrag dat je ons verschuldigd bent.
 • Feestdagen: Vrije dagen die iedereen kent.
 • Gast(en): Jij of je groep vrienden die van onze diensten gebruik gaan maken.
 • Goederen: Spullen en geld.
 • Klant(en): Inclusief jij als consument en bedrijven die met ons in zee gaan.
 • Koopovereenkomst: Als je iets van ons koopt, zoals producten.
 • No-Show: Als je een reservering maakt maar niet komt opdagen zonder het te annuleren.
 • Overeenkomst(en): Afspraken die we maken met jou.
 • Producten: Dingen die we verkopen, zoals sportspullen.
 • Verlenen van Diensten: Gewoon wat we doen - diensten aanbieden.
 • Zakelijke Klant(en): Bedrijven die met ons een deal sluiten.
 • Reeksen: Een reeks van lessen of baanhuur die je vooraf betaalt.
 • Artikeltitels: Gewoon ter referentie, geen juridische waarde.
 • Taalgebruik: Als we 'je' zeggen, bedoelen we jou, en als we 'we' zeggen, bedoelen we ons.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Deze regels gelden voor alles wat we aanbieden en afspreken, en gelden ook voor toekomstige deals, tenzij we samen iets anders besluiten.
 • Als je je eigen regels hebt, zeggen wij daar nee tegen, tenzij we schriftelijk akkoord gaan.
 • Als er een probleem is met een van onze regels, blijven de andere gewoon van kracht.
 • Huisregels maken ook deel uit van onze deal, dus lees ze goed!

Artikel 3 - Reserveringen en totstandkoming van dienstenovereenkomsten

 • Als je bij ons iets wilt doen, moet je dat op tijd laten weten via de site, telefoon of e-mail.
 • Als we je reservering bevestigen of als we beginnen met uitvoeren, is de deal rond.
 • We sturen je een e-mail ter bevestiging van je reservering, en jij moet controleren of alles klopt.
 • Als je iets wilt wijzigen, laat het ons dan weten.
 • Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang we genoeg capaciteit hebben.
 • Onze afbeeldingen en beschrijvingen zijn bedoeld als indicatie, niet als exacte weergave.
 • We geven geen opties, tenzij schriftelijk overeengekomen.
 • We kunnen reserveringen weigeren als dat nodig is voor ons bedrijf.

Artikel 4 - Afrekening en betaling

 • Je betaalt de prijs die geldt op het moment dat we de diensten leveren.
 • Extra diensten kosten extra geld.
 • Je moet alles direct betalen, tenzij we iets anders afspreken.
 • Als je te laat betaalt, moet je ook de extra kosten betalen.
 • Als je een klacht hebt, moet je nog steeds betalen terwijl we het uitzoeken.
 • We hebben het recht om een aanbetaling te vragen als we dat nodig vinden.
 • Je kunt onze rekeningen niet gebruiken om je eigen betalingen aan ons te verminderen.
 • We kunnen al onze kosten verrekenen met wat je ons verschuldigd bent.

Artikel 5 - Annulering door klant

5.1 Als je je reservering wilt annuleren, moet je dit minstens 24 uur voor de dienst begint doen. Let op, mondelinge annuleringen tellen niet mee. Als je annuleert, krijg je credits op je boekingsaccount ter waarde van het bedrag van de boeking. In geval van een reeks van 8 weken is het niet mogelijk om weken te annuleren, bij een reeks van 12 weken heb je 1 mogelijkheid om te annuleren en bij een reeks van 26 weken heb je 2 mogelijkheden om te annuleren. De restitutie vindt in deze gevallen plaats via credits.


5.2 Als je niet komt opdagen, moet je altijd de volledige factuurwaarde van de overeengekomen dienst(en) betalen, wat er ook gebeurt.


5.3 Als we al kosten hebben gemaakt bij derden vanwege jouw annulering, moet je die kosten altijd aan ons terugbetalen.


5.4 Voor zakelijke klanten gelden deze regels:

 • Als je meer dan drie maanden van tevoren annuleert, hoef je niets te betalen en krijg je eventuele vooruitbetaalde kosten terug, met aftrek van administratiekosten.
 • Bij annulering tussen drie en twee maanden van tevoren, moet je vijftien procent van de factuurwaarde betalen.
 • Bij annulering tussen twee en één maand van tevoren, moet je vijftig procent van de factuurwaarde betalen.
 • Bij annulering tussen één maand en veertien dagen van tevoren, moet je zestig procent van de factuurwaarde betalen.
 • Bij annulering minder dan veertien dagen van tevoren, moet je de volledige factuurwaarde betalen.

5.5 Voor consumenten gelden deze regels:

 • Als je meer dan 24 uur van tevoren annuleert, hoef je niets te betalen en krijg je eventuele vooruitbetaalde kosten terug, met aftrek van administratiekosten.
 • Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren, moet je de volledige factuurwaarde
  betalen.


Artikel 6 - Levering van producten en risico-overgang

6.1 We leveren de producten op de plek die we hebben afgesproken.


6.2 De levertijden die we opgeven zijn slechts een indicatie. Als we niet op tijd leveren, moet je ons binnen twee werkdagen schriftelijk in gebreke stellen. Dan krijgen we een redelijke kans om alsnog te leveren, maar je hebt geen recht op schadevergoeding.


6.3 Als we een product niet kunnen leveren omdat het niet beschikbaar is, laten we je dat zo snel mogelijk weten. Binnen dertig dagen betalen we dan het bedrag terug dat je hebt betaald.


6.4 Als je de producten niet aanneemt, mogen we ze op jouw kosten opslaan.


6.5 Het risico van beschadiging of verlies van de producten gaat over op jou op het moment dat je ze ontvangt.

Artikel 7 - Inspectie en klachtplicht voor producten

7.1 Je moet de producten meteen na levering controleren op eventuele gebreken of schade. Als je iets vindt, moet je ons daar binnen twee werkdagen schriftelijk van op de hoogte stellen, anders kunnen we je klacht niet behandelen.


7.2 Je kunt geen klacht meer indienen als je dit later doet dan twee werkdagen nadat je de gebreken redelijkerwijs had kunnen ontdekken.


7.3 Je mag producten alleen retourneren als wij daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Ze moeten dan wel in originele staat en verpakking zijn.


7.4 De kosten voor retournering zijn voor jouw rekening.


7.5 Als we je klacht gegrond vinden, kunnen we de producten vervangen of een creditnota uitgeven ter waarde van de factuur.


7.6 Het hebben van een klacht geeft je niet het recht om de betaling uit te stellen.

Artikel 8 - Garanties op producten

8.1 Tenzij anders afgesproken, garanderen we alleen de eigenschappen die in onze beschrijvingen en specificaties staan.


8.2 Als we producten van onze leveranciers aan jou leveren, zijn we alleen aansprakelijk zoals we ook bij onze leveranciers kunnen aankloppen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

9.1 Voor consumenten geldt: We zijn verantwoordelijk voor schade die je lijdt als gevolg van een fout van ons bij het uitvoeren van de overeenkomst. Maar we vergoeden alleen schade die gedekt is door onze verzekering of redelijkerwijs gedekt had moeten zijn, rekening houdend met ons bedrijf en de markt waarin we opereren. We vergoeden geen vermogensschade, zoals bedrijfsschade of gederfde winst, schade door jouw eigen handelen of nalaten in strijd met onze instructies of de overeenkomst, of schade door onjuiste informatie die je ons hebt gegeven.


9.2 Voor zakelijke klanten geldt: We sluiten alle aansprakelijkheid uit, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten. Ook hier geldt dat we alleen vergoeden wat gedekt is door onze verzekering of redelijkerwijs gedekt had moeten zijn, rekening houdend met ons bedrijf en de markt waarin we opereren.


9.3 Als het voor ons niet mogelijk is om een verzekering af te sluiten of als de verzekeraar niet uitkeert, beperken we de vergoeding tot driemaal het bedrag dat je voor de overeenkomst hebt betaald, met een maximum van € 1.000,-.


9.4 Je moet ons vrijwaren tegen alle claims van derden voor schade die verband houdt met onze diensten of producten, voor zover we daar zelf niet aansprakelijk voor zouden zijn.


9.5 We zijn niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van goederen die je meebrengt, behalve als het door onze opzet of grove schuld komt.


9.6 Als we jouw goederen opslaan zonder vergoeding te vragen, zijn we niet aansprakelijk voor schade, behalve bij opzet of grove schuld van onze kant.


9.7 We zijn nooit aansprakelijk voor schade aan voertuigen van klanten of gasten, behalve bij opzet of grove schuld.


9.8 Jij bent verantwoordelijk voor alle schade die wij of derden lijden als gevolg van jouw handelen tijdens onze dienstverlening, inclusief overtreding van onze huisregels.

9.9 Je moet zelf zorgen voor verzekeringen die mogelijke schade dekken die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten.


9.10 Deelname aan onze activiteiten vereist een goede gezondheid en voorbereiding. Wij zijn niet verantwoordelijk voor blessures die tijdens onze activiteiten ontstaan.


9.11 Als jij of je gasten schade aan onze eigendommen toebrengen, kunnen we deze schade op jou verhalen.


9.12 Bij gebruik door meerdere personen ben jij als klant verantwoordelijk voor alle gasten.


9.13 Je moet alle maatregelen nemen om schade aan onze gehuurde ruimte te voorkomen, zoals het volgen van onze gedragsregels.


9.14 Bij wanordelijk gedrag kunnen we je de toegang ontzeggen zonder restitutie van de betaalde vergoeding.


9.15 Als er defecten zijn aan de gehuurde ruimte, moet je ons daar onmiddellijk van op de hoogte stellen en de kosten voor herstel zijn voor jouw rekening.


Artikel 10 - Overmacht

10.1 Als er sprake is van overmacht, waardoor wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen, geldt dit als een situatie die buiten onze controle ligt en waardoor het uitvoeren van onze verplichtingen onmogelijk of bezwaarlijk wordt.


10.2 Voorbeelden van overmacht zijn onder andere problemen bij toeleveranciers, stakingen, ziekteverzuim, natuurrampen, oorlog en pandemieën.


10.3 Als er sprake is van overmacht, kunnen we ervoor kiezen om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Je hebt dan geen recht op schadevergoeding.


10.4 Als we al deels aan onze verplichtingen hebben voldaan voordat de overmacht zich voordeed, kunnen we dit deel apart factureren en ben jij verplicht dit te betalen als een aparte overeenkomst.

Artikel 11 - Gevonden voorwerpen

11.1 Gevonden voorwerpen moeten zo snel mogelijk bij ons worden ingeleverd.


11.2 Als de eigenaar zich niet binnen zestig dagen meldt, worden de voorwerpen ons eigendom.


11.3 Als we gevonden voorwerpen naar jou opsturen, zijn de kosten en risico's voor jou. We zijn niet verplicht om dit te doen.


Artikel 12 - Intellectuele en industriële eigendommen

12.1 Alle rechten op onze producten en diensten, inclusief auteursrechten en databankrechten, blijven bij ons.


12.2 We kunnen beeld- en geluidsopnamen maken en deze gebruiken voor reclamedoeleinden. Door onze diensten te gebruiken, stem je hiermee in.

Artikel 13 - Verwerking persoonsgegevens

13.1 Als we persoonsgegevens verwerken zoals bedoeld in de AVG, zullen we voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. We worden dan beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke volgens de AVG.

13.2 We zullen persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst en zullen niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen zoals vereist volgens de AVG.


13.3 We vervullen onze eigen verplichtingen en helpen de klant en/of gast bij het nakomen van hun verplichtingen volgens de AVG, inclusief de rechten van de klant en/of gast (betrokkenen zoals bedoeld in de AVG), zoals het recht op inzage en het recht om vergeten te worden.


13.4 Als er mogelijk een inbreuk is op onze verplichtingen volgens dit artikel en de AVG, zullen we de klant en/of gast hier onmiddellijk van op de hoogte stellen en een register bijhouden van mogelijke inbreuken.

13.5 Voor meer informatie verwijzen we naar ons privacybeleid.


Artikel 1 - Ontbinding

14.1 Als de klant en/of gast niet of slechts gedeeltelijk voldoet aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst, zijn ze automatisch in verzuim en hebben we het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling, zonder tussenkomst van de rechter, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant en/of gast. We zijn dan niet verplicht tot enige schadevergoeding en behouden ons alle verdere rechten voor.


14.2 Bij faillissement, surseance van betaling, beëindiging, liquidatie, overname of vergelijkbare situaties van de klant en/of gast, of als de zakelijke klant zijn activiteiten staakt, kunnen we de overeenkomst zonder verdere ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving. Ook hier zijn we niet verplicht tot enige schadevergoeding en behouden we al onze verdere rechten.

Artikel 15 - Slotbepalingen en vervaltermijnen

15.1 We kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze algemene voorwaarden, die van kracht worden zoals aangekondigd op onze website. We zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig aan klanten en/of gasten verstrekken.


15.2 De ongeldigheid van een of meer bepalingen in deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. Als een bepaling ongeldig blijkt te zijn, zullen we een geldige vervanging overeenkomen die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking en reikwijdte van de ongeldige bepaling.


15.3 Het niet uitoefenen of uitstellen van een recht onder de overeenkomst zal niet worden beschouwd als afstand van dat recht, tenzij anders bepaald in de voorwaarden of de overeenkomst.


15.4 Alle kennisgevingen aan ons moeten schriftelijk worden gedaan.


15.5 Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van klanten en/of gasten vervallen twaalf (12) maanden na het ontstaan van het recht, tenzij binnen die termijn een schriftelijke claim is ingediend.


15.6 Elke rechtsvordering vervalt indien Raqueta B.V. niet binnen twaalf (12) maanden na ontvangst van de desbetreffende schriftelijke claim in rechte wordt betrokken, onverminderd bepalingen van dwingend recht.


Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Deze Algemene Voorwaarden vallen onder het Nederlands recht.


16.2 Alle geschillen tussen Raqueta B.V. en de Klant en/of Gast naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden exclusief beslecht door de Rechtbank te Almelo, tenzij een Consument-klant binnen een maand na schriftelijke kennisgeving van Raqueta B.V. voor een andere rechter kiest volgens de wet.